Περιορισμοί Ηλικίας

Το όριο ηλικίας για όλες τις κατηγορίες είναι 23 έτη. Ο οδηγός πρέπει να έχει έγκυρη άδεια οδήγησης τουλάχιστον 3 χρόνια. Το κριτήριο αυτό ισχύει και για τυχόν πρόσθετους οδηγούς που περιλαμβάνονται στην κράτηση. Το ανώτατο όριο ηλικίας είναι τα 77 έτη. 

.