Συμβόλαιο Ενοικίασης

Bluecarrental-Όροι ενοικίασης αυτοκινήτων

Παράδοση και παραλαβή:

Ο ενοικιαστής παρέλαβε ένα όχημα το οποίο εξέτασε και διαπίστωσε προς πλήρη ικανοποίησή του, σε κατάσταση αποδεκτή και κατάλληλη για το σκοπό που το ενοικιάζει. Πρέπει να επιστρέψετε το αυτοκίνητο και όλα τα έγγραφα, εργαλεία, αξεσουάρ και εξοπλισμό που σας παρέχουμε, στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε, στην τοποθεσία και την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην μπροστινή πλευρά αυτής της σελίδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκτήσουμε την ανάληψη και χρήση του αυτοκινήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του ενοικιαστή, αλλά με έξοδα του ενοικιαστή, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, εάν: α) κατά την κρίση μας υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη είσπραξης του μισθώματος ή οποιασδήποτε άλλης οφειλόμενης αποζημίωσης, β) έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση της παρούσας σύμβασης γ) έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας. 
Το όχημα παραδίδεται και παραλαμβάνεται με την ακριβή ποσότητα καυσίμου, διαφορετικά θα επιβληθούν προσαυξήσεις (βλ. παράγραφο 5).

Καθυστερημένη επιστροφή:

Εάν δεν επιστρέψετε το αυτοκίνητο την καθορισμένη ώρα επιστροφής που έχει λήξει, θα πρέπει να πληρώσετε μια ολόκληρη ημέρα ενοικίασης. Εάν η καθυστέρησή σας προκαλέσει την αναβολή ή την απώλεια της κράτησης ενοικίασης του επόμενου πελάτη, θα χρεωθείτε με αποζημίωση ίση με το χαμένο ενοίκιο του εν λόγω πελάτη. Μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης, έχετε τόσο αστική όσο και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου.
Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί νωρίτερα, δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

Παράταση της περιόδου ενοικίασης:

Εάν θέλετε να παρατείνετε την περίοδο ενοικίασης, πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη λήξη της περιόδου ενοικίασης. Πρέπει να σας απαντήσουμε με γραπτή έγκριση, διαφορετικά δεν υπάρχει παράταση και ισχύουν οι όροι του άρθρου 2. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής συμφωνίας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Οποιαδήποτε ζημιά

ή απώλεια, που προκύπτει στις ακόλουθες περιπτώσεις δεν καλύπτεται από την "αυτοπεποίθηση" και πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου από εσάς, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ασφάλιση: (α) όταν οδηγείτε κατά παράβαση του ελληνικού κώδικα οδήγησης ή κατά παράβαση των ελληνικών νόμων (β) όταν οδηγείτε κατά παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης, (γ) όταν οδηγείτε εκτός δρόμου (βλέπε επίσης παράγραφο 6. η για τις πρόσθετες χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτός δρόμου οδήγηση) (δ) κατά την οδήγηση εκτός των συνόρων της Κρήτης (ε) κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοία ή τρένο ή άλλα μεταφορικά μέσα, (στ) ζημιά ή απώλεια εξοπλισμού και αξεσουάρ που μας έχουν παρασχεθεί, (ζ) ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου (ελαιολεκάνη του κινητήρα, κάτω από τους σωλήνες της εξάτμισης, προστατευτικές πλάκες του κινητήρα κ.λπ.), (η) ζημιά στα ελαστικά και τις ζάντες, συμπεριλαμβανομένων των τρυπημάτων των ελαστικών. Σε περίπτωση που προκύψει ζημιά στο αυτοκίνητο ή μηχανική δυσκολία, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως. Εάν η ζημία προκληθεί από κακή χρήση ή κατάχρηση του οχήματος, θα παραμείνετε υπεύθυνοι (α) για τη χρέωση ενοικίασης για το υπόλοιπο της μη λήξασας περιόδου ενοικίασης και (β) για τα έξοδα που προκύπτουν από την ακύρωση ή την αναβολή της ενοικίασης του οχήματος σε μελλοντικούς πελάτες ως αποτέλεσμα της μη διαθεσιμότητάς του. Όταν ένα όχημα έχει τρακάρει ή έχει μηχανική βλάβη και δεν μπορεί να οδηγηθεί περαιτέρω, η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να αντικαταστήσει ή να προμηθεύσει άλλο όχημα και ο ενοικιαστής δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για το αχρησιμοποίητο τμήμα της περιόδου ενοικίασης. Εάν η Bluecarrental είναι σε θέση να παράσχει όχημα αντικατάστασης, η διαδικασία αυτή μπορεί να συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον ενοικιαστή, το οποίο (το κόστος) εξαρτάται από την απόσταση και τις μεθόδους παράδοσης. Ο Μισθωτής θα ενημερωθεί σχετικά με το κόστος και η παράδοση του οχήματος αντικατάστασης θα πραγματοποιηθεί μόνο με την έγγραφη αποδοχή (μέσω SMS ή email ή άλλης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων) αυτών των πρόσθετων εξόδων από τον Μισθωτή.

Πρόσθετες χρεώσεις:

Εκτός από τις χρεώσεις που αναφέρονται στα σημεία 2, 4 και 5, πρέπει να καταβάλλετε στην εταιρεία στο τέλος της περιόδου ενοικίασης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα ακόλουθα ποσά: Χρεώσεις ανεφοδιασμού με καύσιμα, εάν το όχημα δεν επιστραφεί με τη δεξαμενή καυσίμων που έχει ενοικιαστεί. Τυχόν πρόστιμα, ποινές, πρόστιμα, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή θα επιβληθούν στην εταιρεία λόγω της παράνομης χρήσης του οχήματος από τον ενοικιαστή. Ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός που κατονομάζεται στο μπροστινό μέρος της παρούσας σύμβασης θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για τυχόν παράνομες πράξεις. Χρεώσεις για τη μεταφορά του οχήματος σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος σε τόπο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στην μπροστινή πλευρά της παρούσας σύμβασης χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο. 

Χρήση του οχήματος και ευθύνες του ενοικιαστή:

Το όχημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από τον ενοικιαστή ή από οποιονδήποτε πρόσθετο ενοικιαστή που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Automin SA και αναγράφεται στο συμφωνητικό ενοικίασης ως πρόσθετος οδηγός. Οι οδηγοί πρέπει να προσκομίσουν την έγκυρη άδεια οδήγησης και ταυτότητα. Αναμένεται από εσάς να φροντίζετε το όχημα, να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση κ.λπ. και γενικά να συμπεριφέρεστε με σύνεση. 
Τα κατοικίδια/ζώα δεν επιτρέπονται στα οχήματα χωρίς το ειδικό προστατευμένο κουτί όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα αεροπλάνα. Οποιαδήποτε ζημιά από κατοικίδια/ζώα μέσα στο αυτοκίνητο πρέπει να πληρωθεί- το κόστος εξαρτάται από τη ζημιά που προκλήθηκε. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει τυχόν έξοδα καθαρισμού έως 100 ευρώ.
Η Εταιρεία εφαρμόζει αυστηρή πολιτική μη καπνίσματος σε όλα τα οχήματα. Η Εταιρεία θα επιβάλει ειδική χρέωση καθαρισμού στον ενοικιαστή, εάν ένα επιστρεφόμενο όχημα απαιτεί ειδική επεξεργασία για να αφαιρεθούν τυχόν ίχνη καπνίσματος
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.  Το όχημα δεν πρέπει να εξέλθει από την Κρήτη ούτε να φορτωθεί σε πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Τα οχήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται: (α) για τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή προσώπων με σκοπό τη μίσθωση, (β) για την προώθηση ή τη ρυμούλκηση οποιουδήποτε άλλου οχήματος, ρυμουλκούμενου ή άλλων αντικειμένων, (γ) για τη συμμετοχή ή την παρακολούθηση συλλαλητηρίων, αγώνων ή διαγωνισμών οποιουδήποτε είδους, (δ) για υπεκμίσθωση από τον Μισθωτή σε οποιονδήποτε τρίτο, (ε) για σκοπούς αντίθετους προς την ελληνική νομοθεσία, (στ) όταν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του οχήματος είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, παραισθησιογόνων ουσιών, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει τη συνείδηση ή την ικανότητα αντίδρασης, (ζ) κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, κυκλοφοριακών ή άλλων κανονισμών, (η) από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον Μισθωτή και τον πρόσθετο οδηγό που αναφέρονται στην εμπρόσθια όψη της παρούσας σύμβασης, (θ) για την πραγματοποίηση παράνομων μεταφορών ή την εκτέλεση παράνομων πράξεων. Συμφωνείτε (α) να μην επιχειρήσετε να πουλήσετε, να διαθέσετε ή να επιβαρύνετε το όχημα με οποιονδήποτε τρόπο, (β) να μην τροποποιήσετε το όχημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναγνωριστικών σημάνσεων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κλειδιά ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής τους, είστε υπεύθυνοι για την αντικατάστασή τους με μέγιστο κόστος 400 ευρώ. Επιπλέον, είστε υπεύθυνοι για τυχόν υπηρεσίες ταχυμεταφοράς για την αποστολή ανταλλακτικών κλειδιών σε εσάς. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν είναι σε θέση να παραδώσει το όχημα στη συμφωνημένη τοποθεσία, ανεξαρτήτως λόγου, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε το κόστος της μετεγκατάστασης του οχήματος. Το κόστος αυτό θα ποικίλλει ανάλογα με το πού έχει αφεθεί το όχημα. 

Απαγόρευση χρήσης εκτός δρόμου:
Η οδήγηση ενός αυτοκινήτου σε μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο θεωρείται παραβίαση των όρων ενοικίασης. Οποιαδήποτε έξοδα ή ζημιές που σημειώνονται σε αυτά τα μέρη επιβαρύνουν τον πελάτη: Έξοδα μεταφοράς, ανταλλακτικά και εργατικά έξοδα. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να σας πάρουμε το αυτοκίνητο χωρίς καμία αποζημίωση ή επιστροφή του ποσού ενοικίασης. 

Αποζημίωση:

Συμφωνείτε ρητά ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές που θα υποστείτε εσείς ή τρίτοι, κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί κατά της εταιρείας για τον παραπάνω λόγο.
Η εταιρεία ούτε το προσωπικό της, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, ατομικά ή συλλογικά, με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε περιστατικό σε σχέση με τη λειτουργία της παρούσας σύμβασης ενοικίασης που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, θάνατο ή ζημία στον ενοικιαστή, στην περιουσία του ή στους κληρονόμους της οικογένειάς του ή στους αντιπροσώπους του.

Ατυχήματα:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος (πυρκαγιά, κλοπή κ.λπ.), υποχρεούστε να κάνετε αμέσως τα εξής (α) να μην αναγνωρίσετε ευθύνη ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσες ή έμμεσες. Να σημειώσετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του οχήματος, με το οποίο μπορεί να συγκρούστηκε η Μοτοσικλέτα. (γ) Ειδοποιήστε την αστυνομία για να διερευνήσει την ευθύνη του τρίτου και να παράσχει φροντίδα σε τυχόν τραυματισμούς. (δ) Να επικοινωνήσετε αμέσως με την εταιρεία τηλεφωνικά ή με άλλα μέσα και να ενεργήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δώσει η εταιρεία. (ε) Να λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες από κάθε τρίτο μέρος. (στ) Φωτογραφήστε το σημείο του ατυχήματος, καθώς και τα οχήματα που συμμετείχαν στο ατύχημα, αν είναι δυνατόν. Ο ενοικιαστής πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει μια αναφορά ατυχήματος εντός 24 ωρών και να αποστείλει στην εταιρεία όλα τα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες. (ζ) Συμφωνείτε να παράσχετε κάθε βοήθεια που εύλογα απαιτείται από την Εταιρεία σε σχέση με το ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δηλώσεων, πληροφοριών και εγγράφων και θα παρευρίσκεστε στο δικαστήριο για να δώσετε στοιχεία και να συναντηθείτε με τους δικηγόρους της Εταιρείας, όπως απαιτείται, σε σχέση με οποιαδήποτε νομική ενέργεια που προκύπτει σε σχέση με την ενοικίαση του οχήματος.
Οι ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου (ταπετσαρία, ταμπλό, καθίσματα, r/cd, απώλεια κλειδιού αυτοκινήτου), καθώς και οι καθρέφτες, τα καλύμματα τροχών και οι κεραίες δεν καλύπτονται από την ασφάλιση, εκτός εάν προκλήθηκαν σε ατύχημα. Τα ελαστικά, καλύπτονται μόνο στην περίπτωση που ο ενοικιαστής έχει αποδεχτεί την ασφάλεια ελαστικών.

Διάφορα:

(α) Το όχημα αποτελεί πάντα ιδιοκτησία της Automin SA. Η παρούσα σύμβαση είναι μόνο συμφωνία ενοικίασης. Ο ενοικιαστής δεν είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο και σε καμία περίπτωση. Ο ενοικιαστής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. (β) Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι του ενοικιαστή.
(γ) Ομοίως, σε περίπτωση που η παρούσα συμφωνία υπογράφεται από οποιονδήποτε εκπρόσωπο του ενοικιαστή, αυτός θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον ενοικιαστή. (δ) Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του Μισθωτή. (ε) η εταιρεία δεν μπορεί να παραιτηθεί από κανένα από τα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο και την παρούσα συμφωνία. (στ) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας συμφωνίας δεν είναι έγκυρη εάν δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως. (ζ) Ο ενοικιαστής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι προαναφερθέντες όροι ισχύουν τόσο στην περίπτωση της αρχικής συμφωνίας με την εταιρεία όσο και σε κάθε περίπτωση παράτασης του χρόνου ενοικίασης ή/και αντικατάστασης της μοτοσικλέτας από άλλη. (η) Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου της παρούσας σύμβασης, το πρωτότυπο που κατέχει η εταιρεία υπερισχύει πάντα. (Θ) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις και θεμελιώδεις για το σκοπό αυτής. (ι) Σε περίπτωση που έχετε παραβιάσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ή αν οδηγείτε με παράνομο τρόπο ή κατά παράβαση του ελληνικού κώδικα οδήγησης, τότε έχετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε την Εταιρεία για όλες τις απώλειες και ζημίες που υπέστη η Εταιρεία.

Δικαιοδοσία:

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ της εταιρείας και του ενοικιαστή από την παρούσα σύμβαση θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.

.